Monday , December 6 2021

Guverno Inagura Postu Tranzitu Neen Konstrui hosi Kompaina Mahoka

DILI Post- Oitavu Guvernu ne’ebe lideradu hosi Taur Matan Ruak iha loron (13/10) inagura postu tranzitu hamutuk neen ne’ebe konstrui hosi emprezariu Timoroan Rudal ‘Mahoka’.

Sermonia inagurasaun ne’e partisipa hosi Primeiru Ministru, atual Ministru Interior, Taur Matan Ruak, Vise Ministru Interior, Antonio Armindo, Komandante Jeral PNTL, Komisariu Polisia Faustino Da Costa, no Diretor Kompaina Mahoka.

Iha Diskursu Primeiru Ministru atual Ministru Interior, Taur Matan Ruak hateten, guverno agradese ba kompaina Mahoka ba konstribuisaun ne’ebe halo no ofrese ba guverno.

“Ohin kompaina Rudal ne’ebe fo mai ita postu tranzitu neen hanesan postu tranzitu Bairu pite um, Bairu Pite dois, eis Merkadu Lama, Hotel Timor, Sun Surya, Terminal Becora, fatin ida ne’e iha tempu liu ba, ita halo konstrusaun ne’ebe halo hosi SEFOPE infelismemte nia durasaun la naruk no a’at fila fali, maibe ohin iha infrastrutura ida ne’ebe di’ak ne’ebe ofrese hosi emprezariu Timor oan ida,” dehan Taur iha nian diskursu wainhira inagura Postu Tranzitu iha Bairupite-Dili ohin

Ministru Interior ne’e husu ba Komandante Jeral PNTL no Vise Ministru Interior atu tau matan ba postu tranzitu ne’ebe estabelese ona durante oras 24, no kuidadu didiak tanba fatin ne’e nudar fatin hodi servi komunidade.

“Preokupasaun guverno nian ida mak oinsa redus mortalidade asidente iha estrada, tanba kada tinan ema mate barak liu fali covid 19, Se ita kontinua tau matan nafatin hodi ajuda ita nia oan sira sa’e motor la’o kuidadu, sira neebe lori kareta la’o kuidadu, sira ne’ebe la’o iha estrada kuidadu, ne’e susesu ida ba ita hotu,” dehan Nia

“Hanesan Ministru Interior ha’u kontente los no hakarak parbeniza Mahoka nia oferta ba iha ita nian instituisaun PNTL, no espera katak exemplu ne’ebe ita bo’ot fo ne’e kompaina sira seluk ne’ebe opera iha TImor bele banati tuir, ” hateten Primeiru Ministru ne’e

Aliende ne’e, Taur apela ba komunidade Bairu Pite atu tau matan ba iha postu ne’ebe konstrui ona, no iha responsabilidsde ba infrastrutura sira ne’ebe halo ona.

“Ha’u apela ba inan aman sira, no joven sira iha bairu ida ne’e atu tau matan mos ba ita nian infrastrutura sira, buat sira ne’e hotu ita nian, ita mak nain, entaun ita tenke hadomi kuidadu atu ita nian sidade sai furak liu, ” dehan Nia

Enkuantu, Komandante Jeral PNTL, Komisariu Faustino da Costa hateten, lori komandu PNTL nian naran hato’o apresiasaun ba Kompaina Mahoka ba iha apoiu ne’ebe ofrese ona ba guberno aliende ne’e mos apresia ba esforsu hosi Vise Ministru Interior hodi ikus mai bele iha kordenasaun hodi konstrui postu refere.

“Dala ida tan ami nian apresiasaun ba iha Ministeriu no mos ba iha kompaina rudal ne’ebe apoiu fo ona apoiu, ” tenik Nia
Enkuantu, husu konaba orsamentu hira mak hodi konstrui postu tranzitu neen nee, maibe Komandante Jeral nre lakohi koalia konaba montante orsamentu hirak mak gastu ba iha postu neen refere.

Enkuantu Diretor Kompaina Rudal, Salvador Mahoka hateten, apoiu ne’ebe nia halo nudar jestu ida hodi apoiu guverno TL, liliu Polisia Nasional Timor-Leste hodi halao servisu di’ak liu tan.
“Buat ne’ebe mak ha’u halo ne’e hanesan buat kiik ida, la’os buat boot, buat ne’ebe mak ha’u hetan oituan mak ha’u ofrse ba ita nian rain, ita hotu hamutuk mak bele hadia ita nian rain sai di’ak liu, ” dehan Nia

Aliende ne’e emrezariu Mahoka mos lakohi fo sai montante orsamentu hira mak hodi konstrui ba iha postru tranzitu neen nee. (mark)

About dilipost

Check Also

PNTL Prende Kilat Anin No Fugetis Iha Microlete Laran Iha Area Tunubibi

DILI Post- Komandu Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Munisipiu Bobonaro hosi ekipa Alfa no Forsa Rezerva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *