Saturday , December 3 2022

ISC Planu Loke Fakuldade Agrikultura

Reitor Instituto Superior Cristal Sebastiao Pereira


DILI Post- Instituto Superior Cristal(ISC) halo ona planu atu loke fakuldade Agrikultura ne’ebe mak investe rekursu diak iha komunidade.

Reitor ISC ,Sebastiao Pereira informa futuru planu loke fakuldade Agrikultura klaru ona tanba koalia ona Fundasaun halo kordenasaun Ministerio Agrikulrura no Pescas (MAP) hosi apoio rekursu balun.

Prosesu estudu viabilidade atu loke fakuldade Agrikuktura lao hela maibe Instituto Superior Cristal presiza mos prepara rekursu humanus atu bele jere fakuldade ne’e.

“Ita tenki prepara rekursu humanu no rekursu aprendisajen hanesan laboratoriu no biblioteka ba estudante bainhira fakuldade agrikultura loke ona iha instituto Superior Cristal” afirma Reitor ISC Sebastiao Pereira ba Dili Post iha Kampus Cristal Balide,foin lalais ne’e.

Nia akresenta tan agrikultura mak atividade hanesan kuda to’os ka hakiak animal hodi kria aihan no agrikultura mak Sai Hun ba Vida Moris Nia.

Alende ne’e presiza oficina ba trator karik fasilidade trator atu fila rai buat hotu tenki preparadu antes loke faculdade ne’e.

Kona infrastrutura laiha problema tanba ami nia rai barak maibe fasilidade mak buka atu dezenvolve.

Iha mundu agrikultura hahu’u tinan 10.000 liu ba iha area naran Crescente Fértil, ne’ebé ohin loron konhese nu’udar nasaun Irak,Syria no Turquia no Egito.

Dahuluk ema kuda trigu no cevada, maibe iha tempu ne’eba sira mos hetan aihoris fuik. Iha tempu ne’eba karik ema hahuu agrikultura tanba iha mudansa ba klimatika no mudansa rai. Ho agrikultura ema bele han barak liu se kompara ho buka aihan fuik.

Iha nasaun riku sira, to’os sira luan tebes no ema kuda aihan liuliu hodi fa’an no distribui deit, laos hodi konsume. To’os nain sira iha nasaun riku mos uza makina atu bele hodi halo fasil no kuda aihan barak liutan. Sistema agrikultura ne’e avansadu maibe bele kria polusaun ba rai no ar, tanba uza produtu kimika barak.

Nia dehan Instituto Superior Cristal ISC sei servisu hamutuk Ministeriu Agrikultura Peska atu haree iha area asuntu ne’e atu bele dezenvovlve seitor agrikultura hodi hadia ekonomia.

“Iha 25% ne’e ita iha teoria, maibe 75% investe iha pratika, tanba povo hein hela ita nia asaun, nia la hein deit ita nia teoria maibe maioria 75% sira hein hela ita nia asaun pratika”, nia esplika

“Instituto Superior Cristal (ISC) planu atu hamosu fakuldade agrikultura iha futuru atu bele joven sira orientadu ba agrikola produsaun ba dezenvolve ekonomia rai laran” dehan Reitor Sebastiao Pereira.

Iha fatin hanesan Prezidente Fundasaun Agostinho dos Santos Goncalves hateten Instituto sei servisu hamutuk Ministeru Agrikultura Peska (MAP) banihira fakuldade foun ne’e loke futuru mai.

“Ita sei halo koordenasaun diak ho governu liu – liu Ministeriu Ensino Superior no Kultura (MESSK) ho Ministeriu Agrikultura (MAP)servisu hamutuk iha tempu oin mai” hakotu nia (cal)

About dilipost

Check Also

Cristal Ejiste Iha Tempu Difisil

Prezidente Fundasaun Agostinho Dos Santos Goncalves DILI Post – Prezidente Fundasaun Cristal Agostinho dos Santos …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Dili Post Channel

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement