Friday , July 30 2021

Komunidade Atauro Labele Fiar Lia Anin dehan Vasina La Di’ak

DILI Post (Atauro)- Primeiru Ministru Taur Matan Ruak husu ba komunidade postu Administrativu Atauro atu labele rona lia anin, no prepara an simu vasinasaun Astrazeneca.

Nia dehan, problema covid 19 hamate ona ema rihun ba rihun iha nasaun barak, inklui iha Timor ema ne’ebe infentadu besik rihun 8, no mate besik rihu 20. Tanba ne’e, guverno halo esforsu hotu nune’e moras refere labele hamate tan sidadaun, no labele impede dezemvolvimentu ekonomiku.

“Dalan para impede ida ne’e (covid 19), primeiru mak vasina, iha tempu badak ha’u hatene Atauro sei komesa programa vasinasaun, tanba ne’e ha’u husu ba ita boot sira bele partsipa, ita boot sira labele rona fali ema ko’alia iha facebook, no fatin fatin dehan moras laiha, vasina la di’ak, lalika fiar ida ne’e, ” Taur apela wainhira iha nian diskursu inagurasaun Postu UPM Akrema, iha Atauro foin lalais ne’e

Maibe Nia husu atu komunidade fiar de’it mak autoridade, no mediku sira no kopera ho sira, tanba nasaun tomak nian esforsu primeiru mak salva ema nian vida, ema labele mate.

“Entaun salva vida, salva ita nian ekonomia normaliza ita nian moris ne’e importante los, ita kontente tanba dadaun ne’e iha Dili numeru komesa tun makas, maibe moras ne’e sei la’o hela, ita vasina,” hateten Nai ulun ne’e

Taur sublina, dadaun ne’e Timor-Leste iha vasina oin rua, ida Covax mai hosi nasaun Unidas hamutuk rihun 124, no ida seluk mai hosi nasaun vizinhu Australia Astrazeneca. Enkuantu total vasina hamutuk rihun 29.

“Hau apelu ba inan aman sira para kontinua kopera no kolabora, liliu sira ne’ebe idade hanesan ha’u fuk mutin ona, ne’e importante los, depois ita nian inan aman sira, foinsae sira hotu hotu bele prepara an simu vasina, ” dehan Nia

Taur esplika disvantazen hosi vasina ne’e iha, maibe vantazen mak bo’ot liu, tanba ne’e husu para inan aman prepara kuande vasina hala’o iha Atauro hotu hotu tenke partisipa iha vasina ne’e.(mark)

About dilipost

Check Also

Jose Agustinho Sei Simu Pose Iha 16 Agostu

DILI Post – Iha loron 16 Agostu tinan ne’e, Prezidente Komisaun Nasional Elisaun (CNE) Jose …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *