Tuesday , June 28 2022

Tansa ? MNEK Xina Lá Liu Husi Sala VIP Aeroporto Kompara Ho Bainaka Seluk

DILI Post-Konseleiru Estadu Ka Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun (MNEK) Repúblika Popular Xina,Wang Yi ho nia Delegasaun to’o iha Aeroporto Internasional Nikolau Lobato lá Liu husi Sala VIP Iha Aeroporto. Maibe, tun husi Aviaun direitamente sae kedas Kareta ne’ebe Prepara tula Ministru Republika Popular Xina nian ne’e.

Ho situasaun ne’e sai preokupasaun bo’ot ba jornalista sira ,Tansá mak Ministru ne’e lá liu husi Sala VIP nian? kompara ho bainaka sira husi Nasaun seluk ne’ebe Mai Timor Leste sempre liu husi Sala VIP molok Kontinua viajén.

Fo hanoin fali babain Timor Leste hetan Vizita ofisial ruma husi Nasaun amigos bainaka sira sempre liu husi sala VIP Room ,Maibe Prezensa Konseleiru Estadu Ka Ministru Negosiu Estranjeiru Repúblika Popular Xina nian ne’e diferensia tebes.

Dili Post Online mos tenta Konfirma ho Ministru Negosiu Estranjeiru no Koperasaun, Adalgiza Magno informa katak antes ne’e iha akordu.

“Ida ne’e iha ona kordu ho país rua entre protokolu para bele fasilita mai lalais, ida ne’e problema mós Seguransa nia lá presiza hein, nia staff sira mak foti nia sasan no surat sira ne’e hotu ” dehan Ministra Adalgiza iha Palasiu Governu, Sesta (3/6) ohin.

Governante esplika ida ne’e lá viola regras ,tanba dalabarak Ministra ne’e ba Estranjeiru laliu husi mós Sala VIP iha ema nia aeroporto no Direitamente sae kareta.

“Ne’e normal , Tratamentu ba Prezidente no Ministru hanesan kuandu to’o iha Aeroporto ita lá presiza tama iha Aeroporto maibe kareta kuandu para ona ita bele ba,” Klarifika Adalgiza.

Nune’e Konseleiru Estadu Ka Ministru Negosiu Estranjeiru Repúblika Popular Xina sei remeta nia vizita iha Timor Leste iha loron 4 fulan ne’e.(JAVEL)

About dilipost

Check Also

MNEK Xina To’o Díli Sei Hasoru Uluk Taur Molok Ba Horta -Xanana No Alkatiri

DILI Post- Komseleiru Estadu Ka Ministru Negosiu Estranjeiru Repúblika Popular Xina ,Mr.Wang Yi to’o ona …

Leave a Reply

Your email address will not be published.