Sunday , October 2 2022

Recent Posts

Fretilin Vikeke Nakfila ,Horta Sei Manan Ronde Primeiru

VIKEKE (DILI Post) – Koodenador Fretilin Munisipiu Vikeke, Acasio Goveia hamutuk ho militante sira seluk nakfila ona mai partido CNRT hodi fo vitoria ronde Primeiru ba Kandidatu Jose Ramos Horta. “Hau promete ba maun Boot Xanana iha tinan kotuk,realidade ohin kampana datoluk iha Vikeke kampu nakonu” dehan Koordenador Fretilin Suku …

Read More »

“Hau Hasoru Xanana La’os CNRT”

DILI Post-Kandidatura Prezidente ho numeru sorteiu 8, Lere Anan Timur hateten hasoru malu horseik loron istoriku ho nia maun Xanana iha Larigutu. “La’os hasoru CNRT hau hasoru Xanana hau nia aman , hau nia mestri, hau nia Komandante Falintil, “dehan nia, liu husi diskursu iha Munisipiu Baukau Darsula. Nia hatutan, …

Read More »

Operasaun Kalan, Polisia Prende Motor 79, Taxi Ida

DILI Post- Operasaun pasa ravista ne’e hala’o husi Komandu Polisia Munisipiu Dili, Kinta feira (03/03) kalan, konsege prende motor hamutuk 79 no kareta Taxi ida tanba viola lei kodiku estrada.Komandante Polisia Munisipiu Dili, Superintendente Xefi, Henrique da Costa informa katak aktividade operasaun pasa ravista ba dokumentus, no mos ba iha …

Read More »

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement