Sunday , October 2 2022

Recent Posts

Hugo : Deklarasaun PM Taur Hanesan Halo Teatru

DILI Post-Deputadu bankada CNRT, Aderito Hugo da Costa konsedera deklarasaun husi Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hanesan halo teatru ‘murahan’ Hafoin PM, preokupa bankada CNRT la partisipa iha plenaria ba diskusaun extensaun deklarasaun Estadu Emerjénsia ba datoluk. “Husu ba sira nia bakada PLP atu esplika. Tanba, sira iha nia …

Read More »

Kazu 150 Iha Ona ‘Gaveta’ KAK

DILI Post – Komisaun Anti Korupsaun (KAK)  simu kazu atus ida lima nulu  (150) oras ne’e dadaun iha ona ‘gaveta’. Kazu hirak ne’e KAK simu hahu husi tinan 2019  ho tipu krimi korupasaun pasiva, ilisitu, lisitu, ativa, pekulatu de uzu, abuzu de poder, abuzu forsa publika, partispasaun ekonomia no negosiu, …

Read More »

PM Taur Preukupa Bankada CNRT La Partisipa Iha Debate Extensaun EE

DILI Post– Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak preukupa bankada CNRT la partisipa iha plenária ba diskusaun extensaun deklarasaun Estadu Emerjénsia (EE) ba datoluk. Tuir PM Taur katak, maske CNRT nia deputadu sira la partisipa iha diskusaun ne’e, maibé espera sira akompaña indiretamente, nune’e bele fó sira nia kontribuisaun. “Ha’u triste …

Read More »

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement