Monday , December 6 2021

PNTL Bobonaro Kaptura Membru PSHT Nain 8 Foin Fila Husi Atambua

DILI Post–Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) liu husi Investigasaun Kriminal Munisipiu Bobonaro, kaptura membru husi grupu Arte Marisias Persaudaraan Seti Hati Terate (PSHT) iha loron (12/11) ne’ebe foin fila husi Atambua.

Kapturasaun ne’e halo wanhira polisia intensifika area kobertura halo patrullamentu iha loron 12 Novembru horas 10:30 dader iha area fronteira konsege kaptura sidadaun nain 8 husi Grupu Arte Marsiál husi PSHT nian iha Suku Memo, Postu Administrativu Maliana ne’ebe foin fila husi Atambua-Indonesia.

Sidadaun nain 8 ne’e mane nain 7 no iha feto nain 1 hamutuk ho evidensia komprovativu sira hanesan farda no sabuk Arte Marsiál nian no daudaun ekipa investigador foti ona identidade iha Komandu PNTL Munisipiu Bobonaro no entrega ona ba ekipa saude hodi kumpri protokolu saúde nian halo teste restreiu no kumpri kuarentena durante semana rua nia laran iha izolamentu Mota-Ain, Batugade.

Komandante PNTL Munisipiu Bobonaro, Antonio Mauluta orienta ona nia membru sira halo operasaun apoiu UPF no UPM hodi kontrola rigorozu liña fronteira nudar parte ida hodi halo prevensaun no asegura fronteira sai fatin seguru ba ema hotu. (mark)

About dilipost

Check Also

Vise MI Hato’o Parabens Ba Loron Feto Servisu Imigrasaun Ba Dala VI

DILI Post-Vise Ministru Interior (MI), Antonio Armindo hato’o parabens ba loron feto servisu migrasaun ba …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *