Sunday , November 27 2022

Profesores Soibada ‘Halerik’ Salariu La Sufisiente

Profesor EBCC Nossa Senhora Aitara Soibada, Napoleon Jose da Costa de Jesus

DILI Post (Manatutu)-Profesores Ensinu Baziku Katolika Sentral (EBCC) Nossa Senhora Aitara Soibada ‘halerik’ kona ba salariu ne’ebe la sufisiente ba sira nia nesesidade bazika.

Tuir professor, Napoleon Jose da Costa de Jesus katak, husi parte edukasaun nia membrus sira ne’ebe hatu’ur hela profesor iha baze liu-liu eskola katolika Soibada ne’e prekupa tebes ho salariu ne’ebe la sufisiente.

“Ami husi eskola katolika maibe atensaun maximu husi governu laiha tanba buat hotu tenke konkordata husi parte igreza no estadu ne’ebe karik ita nia presidente foun ne’ebe ita hein atu vota ba segundu ronde ne’ebe mak eleitu ba prezidente nia bele tau atensaun ba iha Setor Edukasaun liu-liu profesor sira nia salariu bele aumenta tanba agora ami hetan salariu ladun sufficiente,” dehan profesor Napoleon ba Jornalista, iha nia knaar fatin Soibada, Kinta (07/04) ohin.

Nia Husu ba governu Timor -Leste liu ba kandidatu Presidente Republika periodi 2022-2027 karik eleitu ba Presidente Republika foin ita hein nia mos bele tau matan ka atensaun ba eskola sira iha Timor laran Tomak liu-liu ba profesores nia salariu bele to ba nesesidade.

Enkuantu Salariu ne’e depende se kontratadu permanente depende ba kursu ne’ebe iha $300 to $400 maibe nee sei menus no ba profesores kontratadu $204.(AnY)

About dilipost

Check Also

ISC Produz Ona RH Rihun-4000

DÍLI Post- Instituto Superior Cristal (ISC) hanesan Ensino Superior Katoliku ida ne’ebé eziste iha Timor-Leste …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement