Friday , May 20 2022

Vise MI Inagura Postu UPF Sukaer Midar Iha Balibo

DILI Post– Vise-Ministru Interior (MI), Antonio Armindo, hamutuk ho Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia, Faustino da Costa no-mos Superintendente Darren Booy, nudar komandante ba Programa Dezenvolvimentu Polísia Timor-Leste (TLPDP), halo inagurasaun ba postu seguransa Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF) Sukaer Midar ne’ebe lokaliza iha liña fronteira Suku Cova, Postu-Administrativu Balibo, Munisipiu Bobonaro.

Vise-Ministru Interior, Antonio Armindo, hateten konstrusaun Postu foun ne’e iha kolaborasaun diak ho nasaun parseria sira husi Governu Australia liu hosi TLPDP.

“Desde hau simu mandatu planu prioridade Ministeriu Interior nian maka infraestrutura PNTL nian, entaun tuir orientasaun ita nia Ministru Interior hau ho ekipa tekniku sira hahu lao kedas husi Mota-Ain ba to’o Suai no RAEOA halo observasaun hodi mellora ita nia seguransa iha fronteira oinsa mak bele proteje diak ita nia nasaun nia soberania, ” haktuir vise MI ne’e liu husi diskursu iha Postu UPF Sukaer Midar, Tersa ne’e.

Ne’e duni, nia hare kondisaun fasilidade no kuantidade membru UPF no UPM iha fronteira menus tebes tan ne’e Governu hanoin katak molok aumenta kuantidade hare uluk kondisaun infraestrutura no fasilidade uluk lai.

Entaun, MI halo lobi ho parseria TLPDP hahu konstrui uluk postu 6 ba UPF no UPM ne’ebe antes ne’e Primeiru-Ministru maka halo uluk ona inagurasaun simbolikamente ba postu UPF iha Wefauk no Postu UPM iha Akrema.

Maibe, nia dehan hafoin mosu Covid-19 iha tinan rua kotuk Governu nia preokupasaun makas maka fronteira la protejidu tanba iha infiltarasaun ilegal makas nune’e nia parte buka parseria hodi kontinua tulun Governu ba haforsa seguransa iha fronteira Timor-Leste.

“Ho Covid-19 ne’ebe mosu, Governu hanoin katak ita tenke ho urjente hadia ita nia fronteira hodi aumenta tan postu hamutuk 13 ne’ebe orsamentu mai husi fundu Covid-19 nian, maibe osan ne’e lato’o no TLPDP apoiu tan ita osan rihun atus ida lima nulu resin lima hodi kompleta no tekniku sira hosi kompaña Caltech maka konstrui no ohin ita mai iha ne’e hodi inagura simbolikamente postu UPF Sukaer Midar husi postu 13 ne’ebe oras ne’e halao hela no ita nia tarjetu sei remata iha inisiu fulan juñu tinan oin,” subliña nia.

Governante ne’e hatutan, konstrusaun ba postu foun UPF husi kompanhia Caltech halo durante semana rua nia laran hahu ona husi 24 Novembru 2021 no estimativa ba tinan oin sei konstrui tan postu 70 inklui postu maritima hodi diminui peskas ilegal no krime seluk via fronteira tasi nian.

Vise MI ne’e reforsa Governu tau fiar ba komandu UPF hodi tau matan ba seguransa iha fronteira mesmu ho kondisaun ne’ebe seidauk diak maibe obrigasaun maka fó seguransa ba populasaun ne’ebé moris iha rai ketan no garante mos sirkulasaun regulár ba ema no sasán, maibe wainhira hola medida kumpri hodi kaer metin nafatin ba leis no regulamentus tomak kona-ba movimentus iha fronteira.

“Husu ba Komandu UPF tau matan nafatin ba fronteira ita nia nasaun kik ida ne’e, hodi antisipa movimentu ilegal nune’e labele fo ameasa ba ita nia nasaun liga ba virus foun ne’ebe iha tempu ida bele alsatra to timor. Hau hatene imi iha limitasaun hau mos sente saida mak imi sente mais esforsu Governu nian mak ida ne’e ita halo fazeadamente no hau fiar loron ruma sei sai diak tanba ita sei lahakiduk ba kotuk,” nia sujere.

Antes hakotu Vise-Ministru Antonio Armindo, kongratula ba kooperasaun di’ak entre Timor-Leste ho Governu Australia ba-iha konstrusaun postu foun 13 ne’ebe halo ho apoiu balu hosi parseria permanente PNTL ho TLPDP.

Iha okajiaun ne’e, Komandante TLPDP, Superintendente Darren Booy, hato’o agradesimentu ba Governu liu husi Ministeriu Interior no PNTL ne’ebé halo ona kooperasaun servisu durante ne’e liu-liu ba dezenvolvimentu PNTL ne’ebe lao diak to’o ohin loron.

“Ita hamutuk asiste inagurasaun postu foun ba UPF tanba ne’e hakarak hato’o gratidaun ba kooperasaun no amizade ne’ebé mak hatudu ona husi Vise-Ministru Interior no Komando Jeral PNTL no-mos estrutura tomak ne’ebe iha komitmentu hodi hametin seguransa fronteira no ida ne’e importante tebes ba nasaun atu ptoteje teritoriu nasional hodi kombate tráfiku umanu, kontrabandu migrante no forma sira seluk krime organizadu transnasionál nian”, deklara Xefi TLPDP Darren Booy.

Komandante Darren, salienta TLPDP sei nafatin fo apoiu ba PNTL bazeia ba programa prioridade ne’ebe trasa ona iha futuru nune’e PNTL bele sai professional liutan.

Iha fatin hanesan, Komandante Jeral (Komjer) PNTL. Komisariu polisia Faustino da Costa, hateten katak kontrolu ne’e la’ós responsabilidade UPF nian de’it, maibé responsabilidade sidadaun hotu-hotu nian, hodi asegura moris hakmatek.

“Situasaun iha fronteira ejiji responsabilidade autoridade seguransa nian hodi mantein fronteira sai fatin seguru ba ema hotu maibe ema hotu nia kontribuisaun mos ejiji servisu hamutuk hodi tau matan kolabora mos ho autoridade lokal no komunidade sira iha fronteira”, nia deklara.

Komandante Jeral ne’e hatutan, daudaun ne’e nia parte dezeña ona programa jestaun fronteira nian ne’ebe envolve PNTL F-FDTL hamutuk no komunidade servisu hamutuk hodi garante fronteira sai fatin seguru ba ema hotu.

“Wainhira komunidade nia animal ruma hakat liu fronteira presija informa hodi koordena ho autoridade laos ho asaun ho atus ne’ebe ita la espera tanba ne’e kontribuisaun komunidade iha area fronteira sai mos fator determinante ba fronteita ne’ebe seguru maibe wainhira komunidade iha kooperasaun diak maka sei lamosu konfltu ka problema no laos deit iha Balibo maibe iha mos fatin fronteira seluk”, nia alerta.

Tan ne’e, nia lori estrutura PNTL hato’o feliz Natal ba Ministeriu Interior, TLPDP ekipa PNTL no-mos komunidade iha fronteira ne’e katak ho prezensa Jesus nian sei lori dame nune’e simu domin foun iha tinan foun hodi fo roman ba entidade hotu.

Entretantu, partisipa iha seremonia inagurasaun Postu UPF Sukaer Midar ne’e envolve, Inspetora Jeral Gabinete Inspesaun no Auditoria, Bemvinda da Costa, Komandante Administrasaun PNTL, Superintendente Xefi Jose Soares, Segundu Komandante Munisipiu Bobonaro, Superintendente Asistente Fasiu Lima, Komandante Relasaun Publik PNTL Superintendente Xefi Arnaldo Aldeia, Komandante UPF, Superintendente Euclides Belo, Xefi Departamentu Administrasaun no Planeamentu, Superintendente Polisia Calisto Gonzaga, tekniku sira hosi kompaña Caltech, reprezentante komandu F-FDTL, lider relijioju, lider komunitaria, lia nain no komunidade sira iha Suku Cova.(MrQ)

About dilipost

Check Also

Polisia Lá Tolera Ema Kriminozu

DILI Post- Komandante jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Komisariu Faustino da Costa deklara fo ona …

Leave a Reply

Your email address will not be published.